Ιστορία Ακαδημίας

 

"Α­καδημίες Ποδοσφαίρου Καραταϊδη"

LOGO

"Στόχος μας...

...να αγαπήσουν τα παιδιά τον αθλητισμό!!!"

   Το 1999 ο Κυ­ριά­κος Κα­ρα­ταί­δης δη­μιούρ­γη­σε τη δι­κή του πο­δο­σφαι­ρι­κή α­κα­δη­μία με ό­ρα­μα...

"να έρ­θουν ό­λα τα παι­διά της πε­ριο­χής στο χώ­ρο ά­θλη­σης"

Προ­σφέ­ρο­ντας:

  • Αθλη­τι­κή παι­δεία
  • Πο­δο­σφαι­ρι­κή Υπο­δο­μή
  • Σε­βα­σμός- Ήθος-Συ­νέ­πεια
  • Έμπει­ρους προ­πο­νη­τές
  • Πα­ρου­σία φυ­σικο­θε­ρα­πευ­τή
  • Ασφα­λείς συν­θή­κες εκ­γύ­μνα­σης

 

   Οι α­κα­δηµίες πο­δο­σφαί­ρου λει­τουρ­γούν υ­πό την προ­σω­πι­κή ε­πί­βλε­ψη του Κυ­ριά­κου Κα­ρα­ταΐδη, πρώην προ­πο­νη­τή της Εθνι­κής οµά­δας Παί­δων και υ­πεύ­θυ­νου των τµηµά­των υ­πο­δοµής του Ολυµπια­κού

   Όλη η γνώ­ση και η ε­μπει­ρία που α­πο­κό­μι­σε α­πό τη μα­κρά πο­ρεία του στα γή­πε­δα, σή­με­ρα διο­χε­τεύε­ται στα νέα παι­διά.

logokratisi