Κανονισμός Αθλητών

LOGO   

   Οι κα­νό­νες για τον α­θλη­τή γρά­φτη­καν για την α­σφά­λεια, την ε­πι­τυ­χία την ο­μα­λή και α­πρό­σκο­πτη λει­τουρ­γία του Συλ­λό­γου μας. Θα πρέ­πει ό­λοι οι α­θλη­τές της α­κα­δη­μίας να λά­βουν γνώ­ση, να μά­θουν και να υ­πα­κούουν στους κα­νό­νες αυ­τούς.

 ΓΕ­ΝΙ­ΚΗ ΣΥ­ΜΠΕ­ΡΙ­ΦΟ­ΡΑ

 • Εί­μα­στε πά­ντα κό­σμιοι κι ευ­γε­νι­κοί με ό­λους τους συ­μπαί­κτες, τους προ­πο­νη­τές και τους αν­θρώ­πους της Σχο­λής.
 • Δεν τους α­ντι­μι­λά­με, εί­μα­στε υ­πά­κουοι, πρό­θυ­μοι και πει­θαρ­χη­μέ­νοι.
 • Προ­σέ­χου­με την ι­διω­τι­κή μας ζωή (δια­τρο­φή, α­το­μι­κή υ­γιει­νή, κα­θα­ριό­τη­τα, ύ­πνο κτλ).


ΠΡΟ­ΠΟ­ΝΗ­ΣΗ

 • Η προ­πό­νη­ση εί­ναι το παν. Εί­ναι το Α και το Ω για τον α­θλη­τή.
 • Φτά­νου­με στα α­πο­δυ­τή­ρια του­λά­χι­στον 10’ λε­πτά νω­ρί­τε­ρα α­πό την κα­θο­ρι­σμέ­νη ώ­ρα έ­ναρ­ξης της προ­πό­νη­σης, Έχου­με μα­ζί μας τον α­θλη­τι­κό ε­ξο­πλι­σμό (α­θλη­τι­κή τσά­ντα, σετ προ­πό­νη­σης, sportex και πο­δο­σφαι­ρι­κά πα­πού­τσια, μια πε­τσέ­τα, μια δεύ­τε­ρη φα­νέ­λα και τον χει­μώ­να φόρ­μες, μπου­φάν, σκού­φο και γά­ντια-ό­λα αυ­τά εί­ναι μαρ­κα­ρι­σμέ­να για να μην τα μπερ­δεύου­με με αυ­τά των συ­μπαι­χτών μας-).
 • Στα α­πο­δυ­τή­ρια δεν φω­νά­ζου­με, δεν βρί­ζου­με, δεν τρέ­χου­με και δεν ε­νο­χλού­με συ­μπαί­κτες μας.
 • Ηρε­μού­με και πε­ρι­μέ­νου­με τις ο­δη­γίες του προ­πο­νη­τή για να ξε­κι­νή­σου­με την προ­πό­νη­ση.
 • Στην διάρ­κεια της προ­πό­νη­σης εί­μα­στε συ­γκε­ντρω­μέ­νοι κι ε­κτε­λού­με χω­ρίς χρο­νο­τρι­βή τις ο­δη­γίες του προ­πο­νη­τή. Οι α­σκή­σεις ε­κτε­λού­νται με ό­ρε­ξη και προ­σπα­θού­με να τις κά­νου­με ό­σο πιο σω­στά μπο­ρού­με. Ακού­με μό­νο τον προ­πο­νη­τή.
 • Προ­σπα­θού­με να βελ­τιω­νό­μα­στε συ­νέ­χεια.
 • Χαι­ρό­μα­στε ό­μως και με τη βελ­τίω­ση του συ­μπαί­κτη μας και τον ε­πι­κρο­τού­με γι’ αυ­τό.
 • Για να παί­ξου­με κα­λό πο­δό­σφαι­ρο και για να νι­κά­με δεν φτά­νει να βελ­τιω­θώ μό­νο ε­γώ, αλ­λά ό­λοι οι παί­κτες πρέ­πει να γι­νό­μα­στε συ­νέ­χεια κα­λύ­τε­ροι.
 • Ο αλ­λη­λο­σε­βα­σμός, η α­γά­πη με­τα­ξύ των παι­κτών της ο­μά­δας και το αί­σθη­μα ε­νό­τη­τας εί­ναι κα­θή­κον ό­λων και πρέ­πει να εί­ναι ο­ρα­τά και ε­κτός γη­πέ­δων.

 

 Α­ΓΩ­ΝΑ­Σ

 • Φτά­νου­με στο χώ­ρο συ­γκέ­ντρω­σης πριν την ώ­ρα που έ­χει ο­ρί­σει ο προ­πο­νη­τής.
 • Έχου­με κοι­μη­θεί νω­ρίς την προ­η­γού­με­νη βρα­διά κι έ­χου­με φά­ει σω­στά.
 • Παί­ζου­με για την ο­μά­δα και για να ευ­χα­ρι­στη­θού­με το παι­χνί­δι. Εί­μα­στε ε­μείς κι ό­χι ε­γώ.
 • Εκτε­λού­με πι­στά κι ό­σο πιο κα­λά μπο­ρού­με τις ο­δη­γίες του προ­πο­νη­τή.
 • Κά­θε τέρ­μα που πε­τυ­χαί­νου­με το πα­νη­γυ­ρί­ζου­με ό­λοι μα­ζί με χα­ρά.
 • Κά­θε τέρ­μα που δε­χό­μα­στε το δε­χό­μα­στε ή­ρε­μα, χω­ρίς α­πο­γοή­τευ­ση και γκρί­νια. Πα­ρο­τρύ­νου­με τους συ­μπαί­κτες μας να παί­ξουν α­κό­μα πιο δυ­να­τά.
 • Παί­ζου­με με πά­θος, α­πο­φα­σι­στι­κό­τη­τα και ό­ρε­ξη για την νί­κη, αλ­λά εί­μα­στε έ­τοι­μοι να δεχ­θού­με κά­θε α­πο­τέ­λε­σμα.
 • Δια­τρο­φή με­τά τον α­γώ­να: Αμέ­σως με­τά τον α­γώ­να πί­νου­με αρ­κε­τά υ­γρά (νε­ρό, γά­λα, χυ­μούς) Φα­γη­τό τρώ­με α­φού πε­ρά­σει του­λά­χι­στον 1 με 1½ ώ­ρα α­πό την λή­ξη.

 

Ο κά­θε α­θλη­τής μπο­ρεί και πρέ­πει να α­πο­κτή­σει τα πα­ρα­κά­τω ΠΡΟ­ΣΟ­ΝΤΑ:

             ΕΠΙ­ΜΟ­ΝΗ

                ΑΥ­ΤΟΕ­ΛΕΓ­ΧΟ

                    ΔΙΟ­ΡΑ­ΤΙ­ΚΟ­ΤΗ­ΤΑ

                         ΕΡ­ΓΑ­ΤΙ­ΚΟΤΗ­ΤΑ

                             ΑΥ­ΤΟ­ΓΝΩΣΙΑ

                                  Α­ΠΟΦΑ­ΣΙ­ΣΤΙ­ΚΟ­ΤΗ­ΤΑ

                                        ΠΕΙ­ΘΑΡΧΙΑ

                                             ΣΥ­ΝΕ­ΠΕΙΑ

                                                   Ε­ΓΚΡΑ­ΤΕΙΑ

                                                        Υ­ΠΟ­ΜΟΝΗ

 

ΔΙΑ­ΤΡΟ­ΦΗ

 • Τρώ­με του­λά­χι­στον 2 ½ ώ­ρες νω­ρί­τε­ρα α­πό την κα­θο­ρι­σμέ­νη ώ­ρα έ­ναρ­ξης της προ­πό­νη­σης ή 3 ½ ώ­ρες νω­ρί­τε­ρα α­πό τον α­γώ­να.
 • Η λή­ψη υ­γρών πρέ­πει να στα­μα­τά­ει 90’ πριν τον α­γώ­να. (Κά­ποια γου­λιά υ­γρού ε­πι­τρέ­πε­ται).
 • Τρώ­με ε­λεύ­θε­ρα:
                        Φα­γη­τά με ά­μυ­λο:
                        Ψω­μί, ρύ­ζι, ζυ­μα­ρι­κά, δη­μη­τρια­κά
                        Πί­νου­με γά­λα, μέ­λι
 • Τρώ­με αρ­κε­τά συ­χνά:
                        Λα­χα­νι­κά, σα­λά­τες, φρού­τα και ψά­ρι
                        Τα υ­πό­λοι­πα γα­λα­κτο­κο­μι­κά (τυ­ρί, για­ούρ­τι)
                        Φα­γη­τά με πρω­τεΐνες:
                        Κρέ­ας, που­λε­ρι­κά, ψά­ρια, όσ­πρια, αυ­γά, ξη­ρούς καρ­πούς
 • Τρώ­με σπά­νια ή με μέ­τρο:
                        Γλυ­κά, σο­κο­λά­τες, ζα­χα­ρω­τά, πα­γω­τά
 • Απο­φεύ­γου­με:
                       τα α­να­ψυ­κτι­κά
                      Τώ­ρα που εί­σαι μι­κρός μά­θε να τρως σω­στά και υ­γιει­νές τρο­φές.

 

ΛΟ­ΓΙΑ ΠΟΥ ΚΡΥ­ΒΟΥΝ ΜΕ­ΓΑ­ΛΕΣ Α­ΛΗ­ΘΕΙΕ­Σ

 • Πριν δε­χτείς την μπά­λα στο παι­χνί­δι, να ξέ­ρεις τι θα την κά­νεις.
 • Ο νους σας, ε­λέγ­χει ο­λο­κλη­ρω­τι­κά το σώ­μα σας και αν κα­τα­φέ­ρε­τε να ε­λέγ­χε­τε πέ­ρα για πέ­ρα το νου σας, θα α­πο­χτή­σε­τε ταυ­τό­χρο­να και τον τέ­λειο έ­λεγ­χο του σώ­μα­τος σας.
 • Το πιο δύ­σκο­λο πράγ­μα στο πο­δό­σφαι­ρο εί­ναι να παί­ζεις α­πλά.
 • Για την κα­τα­ξίω­ση στο πο­δό­σφαι­ρο α­παι­τεί­ται πο­λύς ι­δρώ­τας, πο­λύ με­γά­λη θέ­λη­ση και πά­ρα πολ­λές θυ­σίες και στε­ρή­σεις α­πό την προ­σω­πι­κή και οι­κο­γε­νεια­κή ζωή.
 • Ο πο­δο­σφαι­ρι­στής πρέ­πει μέ­σα στο παι­χνί­δι, ό­ταν η μπά­λα εί­ναι στην κα­το­χή της ο­μά­δας του, να συ­μπε­ρι­φέ­ρε­ται ε­πι­θε­τι­κά και ό­ταν εί­ναι στην κα­το­χή των α­ντι­πά­λων, να συ­μπε­ρι­φέ­ρε­ται α­μυ­ντι­κά.

 

Δύο στοι­χεία εί­ναι βλα­βε­ρά ό­ταν πρέ­πει να λά­βει κα­νείς μια ορ­θή α­πό­φα­σηΗ βια­σύ­νη και ο θυ­μός.

Mε­τριό­φρων στην υ­πε­ρη­φά­νεια σου και υ­πε­ρή­φα­νος για την με­τριο­φρο­σύ­νη σου

 

logokratisi

casibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibom
marsbahismatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbet