Κανονισμός Γονέων

LOGO   

Σχο­λή Ολυ­μπια­κού Με­νι­δίου – Ακα­δη­μίες Κα­ρα­ταί­δη

Αγα­πη­τοί Γο­νείς
   Σας κα­λω­σο­ρί­ζου­με στην Ακα­δη­μία μας και ευ­χό­μα­στε μια ε­ποι­κο­δο­μη­τι­κή συ­νερ­γα­σία μα­ζί σας, με στό­χο την κα­λύ­τε­ρη και αρ­τιό­τε­ρη προ­ε­τοι­μα­σία, την δια­σκέ­δα­ση, την κα­λή υ­γεία και την καλ­λιέρ­γεια των αρ­χών του Ευ Αγω­νί­ζε­σθαι. Τα παι­διά μας, μό­νο κέρ­δος έ­χουν α­πό τη συμ­με­το­χή τους στην Ακα­δη­μία, α­νε­ξάρ­τη­τα αν σε κά­θε δρα­στη­ριό­τη­τα θα έ­χουν μι­κρή ή με­γά­λη συμ­με­το­χή.

   Η συμ­με­το­χή των παι­διών στην Ακα­δη­μία μας και στις δρα­στη­ριό­τη­τες της τα βο­η­θά­ει να α­να­πτύ­ξουν την Ομα­δι­κό­τη­τα, τον Σε­βα­σμό, την Φι­λία την πει­θαρ­χία και να μά­θουν ό­τι η ε­πι­τυ­χία έρ­χε­ται μέ­σα α­πό την υ­πο­μο­νή την προ­σπά­θεια και την ά­ρι­στη συ­νερ­γα­σία με τους συ­να­θλη­τές και προ­πο­νη­τές τους.

Δί­νου­με έμ­φα­ση στην σω­στή δια­δι­κα­σία.
   Μέ­σα α­πό τις δια­δι­κα­σίες της α­κα­δη­μίας μας, προ­σφέ­ρου­με και ε­νι­σχύου­με την δυ­να­τό­τη­τα των παι­διών να α­να­πτύ­ξου­νε σω­στά την προ­σω­πι­κό­τη­τα τους, την αυ­το­πε­ποί­θη­ση τους και α­πο­κτώ­ντας κρι­τι­κή σκέ­ψη , να παί­ξου­νε πο­δό­σφαι­ρο και να δια­σκε­δά­σουν σε έ­να α­σφα­λή και υ­γιή πε­ρι­βάλ­λον.

"Σας θέ­λου­με χο­ρη­γούς με ε­νερ­γό ρό­λο στις δια­δι­κα­σίες της α­κα­δη­μίας μας"

   Οι γο­νείς / κη­δε­μό­νες ό­λων των παι­κτών εί­ναι οι πρε­σβευ­τές της Ακα­δη­μίας μας και ως εκ τού­του, α­να­μέ­νε­ται να δώ­σουν το κα­λό πα­ρά­δειγ­μα και να καλ­λιερ­γούν έ­να φί­λα­θλο πνεύ­μα που αρ­μό­ζει στον ρό­λο τους.

   Τα πα­ρα­κά­τω ση­μεία εί­ναι πο­λύ ση­μα­ντι­κά

  • Να υ­πάρ­χει εμπι­στο­σύ­νη , κα­λή διά­θε­ση , σε­βα­σμός και ει­λι­κρι­νή συ­νερ­γα­σία με τους προ­πο­νη­τές της α­κα­δη­μίας.
  • Να υ­πάρ­χει χρο­νι­κή συ­νέ­πεια του παι­διού στην ά­φι­ξη της προ­πό­νη­σης ή του α­γώ­να
  • Εγκαι­ρη προ­σκό­μι­ση των πι­στο­ποιη­τι­κών υ­γείας
  • Να εί­στε θε­τι­κοί προς ό­λους τους παί­κτες , να τους υ­πο­στη­ρί­ζε­τε και να α­πο­φεύ­γε­τε την κρι­τι­κή α­κό­μα και στους α­ντι­πά­λους (Δεν βο­η­θά­ει σε αυ­τές τις η­λι­κίες)
  • Να πα­ρα­κο­λου­θεί­τε συ­στη­μα­τι­κά τους α­γώ­νες των παι­διών
  • Να σέ­βε­στε τους διαι­τη­τές
  • Να α­πο­φεύ­γετε να κοου­τσά­ρε­τε τα παι­διά κα­τά την διάρ­κεια της προ­πό­νη­σης η του α­γώ­να (Άλλος ο ρό­λος του γο­νέα και άλ­λος του προ­πο­νη­τή)
  • Ο προ­πο­νη­τής εί­ναι ο φί­λος και ο παι­δα­γω­γός του παι­διού.
  • Η βοή­θεια σας εί­ναι ση­μα­ντι­κή και κά­θε σχό­λιο ή πα­ρα­τή­ρη­ση εί­ναι ευ­πρόσ­δε­κτα.

   

   Ας βο­η­θή­σου­με ό­λοι μα­ζί στην α­νά­δει­ξη της α­κα­δη­μίας μας ως “ΠΡΟ­ΤΥ­ΠΟ”, με γνώ­μο­να το τρί­πτυ­χο “Δι­δα­σκα­λία, Εκπαί­δευ­ση, Πρά­ξη”.

 

logokratisi

casibom
marsbahismatadorbet