Προφίλ Ακαδημίας

LOGO

 

    Οι α­κα­δηµίες πο­δο­σφαί­ρου λει­τουρ­γούν υ­πό την προ­σω­πι­κή ε­πί­βλε­ψη του Κυ­ριά­κου Κα­ρα­ταΐδη, πρώην προ­πο­νη­τή της Εθνι­κής οµά­δας Παί­δων και υ­πεύ­θυ­νου των τµηµά­των υ­πο­δοµής του Ολυµπια­κού.

   Στις α­κα­δηµίες συµµε­τέ­χουν παι­διά α­πό 5-17 ε­τών, Οι νέ­οι α­θλη­τές µα­θαί­νουν τα µυ­στι­κά του πο­δο­σφαί­ρου και ε­ξοι­κιώ­νο­νται µε την οµα­δι­κή προ­σπά­θεια και τις α­παι­τή­σεις του σύγ­χρο­νου πο­δο­σφαί­ρου.
   Τα παι­διά προ­πο­νού­νται 4 φο­ρές την ε­βδοµά­δα, χω­ρι­σµέ­να σε τµήµα­τα α­να­λό­γως της η­λι­κίας και των προ­τερ­ρηµά­των τους.
   Οι γο­νείς ε­νηµε­ρώ­νο­νται για την πρόο­δο µε πλή­ρες α­γω­νι­στι­κό προ­φίλ των παι­διών α­να δίµη­νο και συµµε­τέ­χουν (προ­αι­ρε­τι­κά) σε συ­να­ντή­σεις ό­που α­να­λύε­ται ο ρό­λος του κη­δεµό­να στην ε­ξέ­λι­ξη των νε­α­ρών πο­δο­σφαι­ρι­στών.
   Οι α­κα­δηµίες Κα­ρα­τσΐδης βο­η­θούν τα παι­διά στην ε­παγ­γε­λµα­τι­κή τους ε­ξέ­λι­ξη, µε πα­ράλ­λη­λο εν­δια­φέ­ρον για τις ε­πι­δό­σεις του στο σχο­λείο.
   Στό­χος των α­κα­δηµίων εί­ναι να µε­τα­δώ­σουν στα παι­διά την α­γά­πη για τον α­θλη­τι­σµό και να κρα­τή­σουν µα­κρια α­πό τους κιν­δύ­νους που α­πει­λούν την προ­σω­πι­κό­τη­τα τους.


Σ' ε­να κα­τα­πρά­σι­νο πε­ρι­βάλ­λον, οι α­θλη­τι­κές ε­γκα­τα­στά­σεις Κα­ρα­ταΐδη δια­θέ­τουν ό,τι χρειά­ζε­στε:

            Μο­ντέρ­να γή­πε­δα 5x5 και 8x8
            Χλοο­τά­πη­τα προ­δια­γρα­φών fifa, µε αί­σθη­ση πρα­γµα­τι­κού χόρ­του
           Δυ­να­τούς κι ε­ντε­λώς και­νούρ­γιους προ­βο­λείς για ξε­κού­ρα­στο παι­χνί­δι
            Σύγ­χρο­να και κα­θα­ρά α­πο­δυ­τή­ρια
            Άνε­το πάρ­κιν­γκ
           Μπου­τίκ α­θλη­τι­κών ει­δών
           Sports cafe για ό­λες τις ώ­ρες (nova).
           Σχο­λι­κές εκ­δροµές.
           Εκδη­λώ­σεις.
           Παι­δι­κά πάρ­τι
Στα πρω­τα­θλήµα­τα παίρ­νουν µέ­ρος α­νε­ξάρ­τη­τες οµά­δες αλ­λα και ορ­γα­νωµέ­νοι σύλ­λο­γοι.

   Οι οµά­δες χω­ρί­ζο­νται σε τουρ­νουά βά­ση της δυ­ναµι­κό­τη­τας τους και δια­λέ­γουν οι ί­διες την ώ­ρα και την ηµέ­ρα που ε­πι­θυµούν να α­γω­νι­στούν. Οι κα­λύ­τε­ροι ε­πι­βρα­βεύο­νται µε πλού­σια χρηµα­τι­κά έ­πα­θλα και πολ­λά τα­ξί­δια στην Ελλά­δα και το ε­ξω­τε­ρι­κό.

logokratisi

casibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibom
marsbahismatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbet