Κανόνες Ποδοσφαίρου

   

   Το Διε­θνές Πο­δο­σφαι­ρι­κό Συμ­βού­λιο έ­χει κα­θο­ρί­σει 17 κα­νό­νες, που εί­ναι γνω­στοί ως Κα­νό­νες Παι­χνι­διού και δη­μο­σιεύο­νται α­πό τη ΦΙ­ΦΑ.

   Κά­θε κα­νό­νας πε­ρι­γρά­φει προ­δια­γρα­φές ή ο­ρί­ζει κα­τευ­θυ­ντή­ριες γραμ­μές.

   Οι ί­διοι κα­νό­νες ε­φαρ­μό­ζο­νται σε ό­λα τα ε­πί­πε­δα α­γώ­νων, αν και ε­πι­τρέ­πο­νται ο­ρι­σμέ­νες τρο­πο­ποιή­σεις για ο­μά­δες παί­δων, πα­λαι­μά­χων, γυ­ναι­κών και α­τό­μων με ει­δι­κές α­δυ­να­μίες.

   Οι κα­νό­νες εί­ναι συ­χνά δια­τυ­πω­μέ­νοι με γε­νι­κό τρό­πο, ε­πι­τρέ­πο­ντας έ­τσι την ευε­λι­ξία στην ε­φαρ­μο­γή τους α­νά­λο­γα με τη φύ­ση του παι­χνι­διού.

   Εκτός α­πό τους 17 κα­νό­νες, πολ­λές α­πό τις α­πο­φά­σεις και ο­δη­γίες του Διε­θνούς Πο­δο­σφαι­ρι­κού Συμ­βου­λίου συμ­βάλ­λουν στη ρύθ­μι­ση του α­θλή­μα­τος.


Κα­νό­νας 1: Ο Αγω­νι­στι­κός χώ­ρος

Κα­νό­νας 2: Η Μπά­λα

Κα­νό­νας 3: Ο α­ριθ­μός των πο­δο­σφαι­ρι­στών

Κα­νό­νας 4: Εξο­πλι­σμός πο­δο­σφαι­ρι­στή

Κα­νό­νας 5: Ο διαι­τη­τής

Κα­νό­νας 6: Οι βο­η­θοί διαι­τη­τές

Κα­νό­νας 7: Διάρ­κεια του α­γώ­να

Κα­νό­νας 8: Έναρ­ξη και ε­πα­νέ­ναρ­ξη του παι­χνι­διού

Κα­νό­νας 9: Η μπά­λα ε­ντός και ε­κτός παι­χνι­διού

Κα­νό­νας 10: Μέ­θο­δος ε­πί­τευ­ξης τέρ­μα­τος

Κα­νό­νας 11: Παί­κτης ε­κτός παι­χνι­διού (Οφσάι­ντ)

Κα­νό­νας 12: Πα­ρα­βά­σεις και α­νάρ­μο­στη συ­μπε­ρι­φο­ρά (Φά­ουλ)

Κα­νό­νας 13: Ελεύ­θε­ρο λά­κτι­σμα (ά­με­σο και έμ­με­σο)

Κα­νό­νας 14: Επα­νορ­θω­τι­κό λά­κτι­σμα (Πέ­ναλ­τι)

Κα­νό­νας 15: Επα­να­φο­ρά α­πό την πλά­για γραμ­μή (Πλά­γιο ά­ουτ)

Κα­νό­νας 16: Από τέρ­μα­τος λά­κτι­σμα (Άουτ)

Κα­νό­νας 17: Το γω­νιαίο λά­κτι­σμα (Κόρ­νερ)


logokratisi

casibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibom
jojobetbetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetciobetcio