Ιστορικά Αφιερώματα

Π. Κε­λε­σί­δης: "Όταν με α­πο­δο­κί­μα­ζαν με τον ΠΑ­Ο­Κ"

 

   Οι α­να­μνή­σεις ε­νός α­πό τους με­γα­λύ­τε­ρους τερ­μα­το­φύ­λα­κες που φό­ρε­σαν την ε­ρυ­θρό­λευ­κη φα­νέ­λα (αν ό­χι ο με­γα­λύ­τε­ρος) σε ντέρ­μπι Ολυ­μπια­κού και Π.Α.Ο.Κ. εί­ναι, α­να­με­νό­με­να, πά­ρα πολ­λές.

   Ο λό­γος φυ­σι­κά, για τον «κέρ­βε­ρο» Πα­να­γιώ­τη Κε­λε­σί­δη, ο ο­ποίος μί­λη­σε α­πο­κλει­στι­κά στο RedPlanet.gr, και τον ευ­χα­ρι­στού­με πο­λύ για αυ­τό, με α­φορ­μή αυ­ρια­νό πο­λύ κρί­σι­μο α­γώ­να των Πρω­τα­θλη­τών με τον Δι­κέ­φα­λο του Βορ­ρά. Όπως θα δια­βά­σε­τε, έ­χει να θυ­μη­θεί σε αυ­τά τα παι­χνί­δια α­πό την ε­πο­χή του με­γά­λες εμ­φα­νί­σεις, με­γά­λες α­πο­κρού­σεις, με­γά­λες νί­κες, θρυ­λι­κά γκο­λ, έ­να σω­ρό ευ­χά­ρι­στες στιγ­μές, αλ­λά και μία δυ­σά­ρε­στη που τον «ση­μά­δε­ψε» για ό­λη του τη ζωή. Πα­ράλ­λη­λα μας α­πο­κά­λυ­ψε την δι­κή του ε­κτί­μη­ση σχε­τι­κά με τον α­γώ­να κα­θώς και το τι χρειά­ζε­ται για να ε­πι­κρα­τή­σει ο Ολυ­μπια­κός.

   Οι πα­λιό­τε­ροι φί­λα­θλοι γνω­ρί­ζουν πως σε έ­ναν τέ­τοιο α­γώ­να Ολυ­μπια­κού – Π.Α.Ο.Κ. το 1979 – 80 έ­χει κα­τα­γρα­φεί και η πιο δυ­σά­ρε­στη στιγ­μή της κα­ριέ­ρας σας με την φα­νέ­λα των Πρω­τα­θλη­τών. Εί­ναι, τε­λι­κά, α­λή­θεια αυ­τό;

Διαβάστε αναλυτικά το αφιέρωμα....


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ , Ο ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ από En_Serrais

logokratisi

casibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibom
marsbahismatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbet