Η α­κα­δη­μία υ­πό την αι­γί­δα του Ολυ­μπια­κού

logo

 

Οκτώβριος 2015

   Ο Ολυ­μπια­κός & οι Ακα­δη­μίεςΠο­δο­σφαί­ρου Κ. Κα­ρα­ταϊδη α­να­κοι­νω­νουν ε­πί­ση­μα τη συ­νερ­γα­σία τους!!!karataidis logo

   Πλέ­ον ο Κυ­ριά­κος Κα­ρα­ταΐδης και η α­κα­δη­μία του βρί­σκε­ται στο με­γά­λο δί­κτυο σχο­λών πο­δο­σφαί­ρου που έ­χει η ο­μά­δα του Ολυ­μπια­κού σε ό­λη την Ελλά­δα, α­κό­μα στο ε­ξω­τε­ρι­κό και στην Κύ­προ!

   Δή­λω­ση του Κυ­ριά­κου Κα­ρα­ταΐδη για την ε­πι­στρο­φή του στον Ολυ­μπια­κό:

   «Η συ­νερ­γα­σία που ξε­κι­νά με τον Ολυ­μπια­κό εί­ναι μια με­γά­λη υ­πό­θε­ση για ε­μάς στο Με­νί­δι στην προ­σπά­θεια που κά­νου­με. Εί­ναι πο­λύ ση­μα­ντι­κό ό­τι και η δι­κή μας α­κα­δη­μία βρί­σκε­ται πλέ­ον υ­πό την αι­γί­δα του Ολυ­μπια­κού. Θεω­ρώ ό­τι εί­ναι μια κα­λή α­πό­φα­ση και εί­ναι η κα­τάλ­λη­λη στιγ­μή για τη συ­νερ­γα­σία, και ό­λοι ξέ­ρουν τι ση­μαί­νει Ολυ­μπια­κός και το δι­κό μου συ­ναι­σθη­μα­τι­κό δέ­σι­μο που υ­πάρ­χει με τον σύλ­λο­γο. Ο Ολυ­μπια­κός εί­ναι η ο­μά­δα μου και αυ­τό εί­ναι κά­τι γνω­στό. Πι­στεύω ό­τι θα βο­η­θή­σω α­πό την πλευ­ρά μου τον Ολυ­μπια­κό, ό­πως και ο Ολυ­μπια­κός ε­μάς, και θεω­ρώ ό­τι θα έ­χου­με μια κα­λή συ­νερ­γα­σία, αλ­λά και ό­τι ο κό­σμος θα α­γκα­λιά­σει αυ­τή την προ­σπά­θεια. Εί­ναι μια με­γά­λη στιγ­μή και συ­νει­δη­τή α­πό­φα­ση».

   Ο Κυ­ριά­κος Κα­ρα­ταΐδης γνω­ρί­ζει πο­λύ κα­λά τις α­θλη­τι­κές ε­γκα­τα­στά­σεις του Ρέ­ντη και γε­νι­κό­τε­ρα τι ση­μαί­νει Ολυ­μπια­κός. Εχει υ­πη­ρε­τή­σει τον σύλ­λο­γο ή­δη δύο φο­ρές α­πό δια­φο­ρε­τι­κά πό­στα και τώ­ρα εί­ναι η τρί­τη, ε­πί­σης σε νέο ρό­λο. Συ­γκε­κρι­μέ­να, το 1988 ήρ­θε για πρώ­τη φο­ρά στον Θρύ­λο ως πο­δο­σφαι­ρι­στής α­πό την Κα­στο­ριά και φό­ρε­σε τη φα­νέ­λα του Ολυ­μπια­κού μέ­χρι το 2001! Συ­νο­λι­κά 13 χρό­νια υ­πη­ρέ­τη­σε τον σύλ­λο­γο ως πο­δο­σφαι­ρι­στής! Στη συ­νέ­χεια α­πό το 2004, μέ­χρι και το 2007, βρέ­θη­κε ως προ­πο­νη­τής στην α­κα­δη­μία του Ολυ­μπια­κού.

   Η τω­ρι­νή του πα­ρου­σία στον Θρύ­λο εί­ναι πλέ­ον η τρί­τη και ο νέ­ος του ρό­λος εί­ναι ως συ­νερ­γά­της της ο­μά­δας του Πει­ραιά στο δί­κτυο των σχο­λών πο­δο­σφαί­ρου, μέ­σω της δι­κής του α­κα­δη­μίας η ο­ποία λει­τουρ­γεί ε­δώ και χρό­νια στο Με­νί­δι!

   Να ση­μειω­θεί πως στην α­κα­δη­μία του Κα­ρα­ταΐδη πριν την α­κα­δη­μία του Ολυ­μπια­κού δού­λε­ψε ως προ­πο­νη­τής ο Δη­μή­τρης Μαυ­ρο­γε­νί­δης, τω­ρι­νός τε­χνι­κός των Εφή­βων του Θρύ­λου.

 

logokratisi

casibom
marsbahismatadorbet