Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Η Ασφά­λεια Πλη­ρο­φο­ριών α­πο­τε­λεί πρω­ταρ­χι­κή προ­τε­ραιό­τη­τα της Sports Development Ltd (Σχολή Ολυμπιακού Μενιδίου) προ­κει­μέ­νου:

 • Να ε­ξα­σφα­λί­σει την πλή­ρη συμ­μόρ­φω­ση της ε­ται­ρείας με τις σχε­τι­κές κεί­με­νες νο­μι­κές και κα­νο­νι­στι­κές α­παι­τή­σεις,
 • Να προ­στα­τεύ­σει τα συμ­φέ­ρο­ντα της ε­ται­ρείας και ό­σων συ­νερ­γά­ζο­νται με αυ­τόν και τον ε­μπι­στεύο­νται για τη χρή­ση και δια­κί­νη­ση των δε­δο­μέ­νων τους,
 • Να δια­σφα­λί­σει τη δια­θε­σι­μό­τη­τα, την α­κε­ραιό­τη­τα και της ε­μπι­στευ­τι­κό­τη­τα των πλη­ρο­φο­ριών, που πα­ρά­γο­νται, λαμ­βά­νο­νται και δια­κι­νού­νται στο πλαί­σιο των υ­πη­ρε­σιών της,
 • Να με­γι­στο­ποιή­σει την α­ξιο­πι­στία των πλη­ρο­φο­ρια­κών πό­ρων της ε­ται­ρείας,

H ε­φαρ­μο­γή Πο­λι­τι­κών και Δια­δι­κα­σιών Ασφά­λειας Πλη­ρο­φο­ριών στο­χεύει στα α­κό­λου­θα:

 • Προ­στα­σία των υ­πο­λο­γι­στι­κών πό­ρων και της δια­κι­νού­με­νης πλη­ρο­φο­ρίας στις υ­πη­ρε­σίες της ε­ται­ρείας α­πό κά­θε α­πει­λή, ε­σω­τε­ρι­κή ή ε­ξω­τε­ρι­κή, σκό­πι­μη ή τυ­χαία,
 • Συ­στη­μα­τι­κή α­πο­τί­μη­ση και α­ξιο­λό­γη­ση των κιν­δύ­νων που α­φο­ρούν στη δια­σφά­λι­ση πλη­ρο­φο­ριών, προ­σβλέ­πο­ντας στην ορ­θή και έ­γκαι­ρη δια­χεί­ρι­σή τους,
 • Επι­βο­λή α­σφα­λών δια­δι­κα­σιών α­νά­πτυ­ξης και συ­ντή­ρη­σης ε­φαρ­μο­γών και υ­πη­ρε­σιών πλη­ρο­φο­ρι­κής α­πό τρί­τους,
 • Αρχειο­θέ­τη­ση δε­δο­μέ­νων, α­πο­φυ­γή ιών και ε­ξω­τε­ρι­κών ει­σβο­λών, έ­λεγ­χο πρό­σβα­σης στα συ­στή­μα­τα, κα­τα­γρα­φή ό­λων των πε­ρι­στα­τι­κών α­σφα­λείας και δια­χεί­ρι­ση α­πρό­σμε­νων ε­ξε­λί­ξεων,
 • Διαρ­κή ε­νη­μέ­ρω­ση της διοί­κη­σης και του προ­σω­πι­κού σε θέ­μα­τα α­σφά­λειας πλη­ρο­φο­ριών,
 • Έλεγ­χο των δια­κι­νού­με­νων και α­νταλ­λασ­σό­με­νων πλη­ρο­φο­ριών και δε­δο­μέ­νων,
 • Άμε­σο και α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό χει­ρι­σμό πε­ρι­στα­τι­κών και πα­ρα­βά­σεων α­σφα­λείας,
 • Πλή­ρη δέ­σμευ­ση της Διοί­κη­σης της ε­ται­ρείας στην πι­στή ε­φαρ­μο­γή των Πο­λι­τι­κών Ασφά­λειας και ό­λης της κεί­με­νης ε­θνι­κής και κοι­νο­τι­κής νο­μο­θε­σίας.

Ο Υπεύ­θυ­νος Ασφά­λειας Πλη­ρο­φο­ριών έ­χει την ευ­θύ­νη για τον έ­λεγ­χο και την πα­ρα­κο­λού­θη­ση της λει­τουρ­γίας του Συ­στή­μα­τος, κα­θώς και για την ε­νη­μέ­ρω­ση ό­λου του ε­μπλε­κό­με­νου προ­σω­πι­κού για την Πο­λι­τι­κή Ασφά­λειας Πλη­ρο­φο­ριών.


Το σύ­νο­λο του προ­σω­πι­κού της ε­ται­ρείας που ε­μπλέ­κε­ται στις δρα­στη­ριό­τη­τες και δια­δι­κα­σίες που πε­ρι­γρά­φο­νται και α­φο­ρούν στην Ασφά­λεια Πλη­ρο­φο­ριών έ­χει την ευ­θύ­νη να ε­φαρ­μό­ζει την πο­λι­τι­κή και τις α­νά­λο­γες Δια­δι­κα­σίες στον το­μέα της ερ­γα­σίας του.


Η Διοί­κη­ση της Sports Development Ltd (Σχολή Ολυμπιακού Μενιδίου) και ό­λοι οι ερ­γα­ζό­με­νοι της ε­ται­ρείας δε­σμευό­μα­στε στην ε­πί­τευ­ξη των στό­χων της ε­ται­ρίας και στην τή­ρη­ση των αρ­χών σε σχέ­ση με την Ασφά­λεια Πλη­ρο­φο­ριών.


Επί­σης δε­σμευό­μα­στε για την συ­νε­χή αύ­ξη­ση του ε­πι­πέ­δου της Ασφά­λειας Πλη­ρο­φο­ριών μέ­σω της συ­νε­χούς βελ­τίω­σης του Συ­στή­μα­τος Δια­χεί­ρι­σης Ασφά­λειας Πλη­ρο­φο­ριών και μέ­σω της πα­ρο­χή των α­παι­τού­με­νων πό­ρων για την ε­πί­τευ­ξη των πα­ρα­πά­νω.

 Sports Development Ltd

(Σχολή Ολυμπιακού Μενίδι)

 

Ο Γε­νι­κός Διευ­θυ­ντής

Αθή­να 1/5/2018

 

 

logokratisi

casibomcasibomcasibomcasibomcasibom
marsbahismatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbetmatadorbet